Có 1 kết quả:

cǎi jué

1/1

cǎi jué

phồn thể

Từ điển phổ thông

đào, khai quật

Từ điển Trung-Anh

(1) to excavate
(2) to extract (ore)