Có 1 kết quả:

cǎi zé

1/1

cǎi zé

phồn thể

Từ điển phổ thông

chọn lựa, tuyển chọn

Từ điển Trung-Anh

(1) to choose and use
(2) to adopt (a decision)