Có 1 kết quả:

cǎi jǐng ㄘㄞˇ ㄐㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to choose a location
(2) to frame a shot (for filming, photography etc)