Có 1 kết quả:

cǎi yóu

1/1

cǎi yóu

phồn thể

Từ điển phổ thông

lấy dầu, chiết xuất dầu

Từ điển Trung-Anh

(1) oil extraction
(2) oil recovery