Có 1 kết quả:

cǎi zhū

1/1

cǎi zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to dive for pearls

Một số bài thơ có sử dụng