Có 1 kết quả:

cǎi shí chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stone pit
(2) quarry