Có 1 kết quả:

cǎi shā chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sandpit
(2) sand quarry