Có 1 kết quả:

cǎi huā

1/1

cǎi huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pick flowers
(2) to enter houses at night in order to rape women

Một số bài thơ có sử dụng