Có 1 kết quả:

cǎi huā zéi

1/1

cǎi huā zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. flower thief
(2) fig. rapist