Có 1 kết quả:

cǎi gòu

1/1

cǎi gòu

phồn thể

Từ điển phổ thông

mua đồ cho cơ quan, mua cho hãng, mua cho tổ chức

Từ điển Trung-Anh

(1) to procure (for an enterprise etc)
(2) to purchase