Có 1 kết quả:

cǎi bàn

1/1

cǎi bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy on a considerable scale
(2) to purchase
(3) to procure
(4) to stock up