Có 1 kết quả:

cǎi jí

1/1

cǎi jí

phồn thể

Từ điển phổ thông

thu thập, tập hợp, thu lượm

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather
(2) to collect
(3) to harvest