Có 1 kết quả:

cǎi fēng

1/1

cǎi fēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

sưu tập các bài hát cổ truyền

Từ điển Trung-Anh

to collect local cultural material (recording folk songs, taking photos etc)

Một số bài thơ có sử dụng