Có 1 kết quả:

cǎi shí

1/1

cǎi shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forage
(2) to gather for eating
(3) to pick and eat