Có 1 kết quả:

tàn kān

1/1

tàn kān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to explore
(2) to survey
(3) to prospect (for oil etc)
(4) prospecting