Có 1 kết quả:

tàn náng qǔ wù

1/1

tàn náng qǔ wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel in one's pocket and take sth (idiom); as easy as pie
(2) in the bag