Có 1 kết quả:

tàn xún ㄊㄢˋ ㄒㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to search
(2) to seek
(3) to explore