Có 1 kết quả:

tàn yōu fā wēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to probe deeply and uncover minute details