Có 1 kết quả:

tàn mō

1/1

tàn mō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel for sth
(2) to grope