Có 1 kết quả:

tàn míng

1/1

tàn míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ascertain
(2) to verify