Có 1 kết quả:

tàn wàng

1/1

tàn wàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to visit
(2) to call on sb
(3) to look around