Có 1 kết quả:

tàn cè

1/1

tàn cè

giản thể

Từ điển phổ thông

thăm dò, khảo sát, quan trắc

Từ điển Trung-Anh

(1) to probe
(2) to take readings
(3) to explore
(4) exploration