Có 1 kết quả:

tàn cè qì

1/1

tàn cè qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) detector
(2) probe
(3) craft