Có 1 kết quả:

tàn jiān

1/1

tàn jiān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to visit a prisoner (usu. a relative or friend)