Có 1 kết quả:

tàn kàn

1/1

tàn kàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to visit
(2) to go to see what's going on

Một số bài thơ có sử dụng