Có 1 kết quả:

tàn suǒ

1/1

tàn suǒ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lục soát, tìm kiếm, truy tìm

Từ điển Trung-Anh

(1) to explore
(2) to probe