Có 1 kết quả:

tàn tīng ㄊㄢˋ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to make inquiries
(2) to try to find out
(3) to pry