Có 1 kết quả:

tàn shì

1/1

tàn shì

phồn thể

Từ điển phổ thông

thăm hỏi, thăm viếng

Từ điển Trung-Anh

(1) to visit (a patient, prisoner etc)
(2) to look inquiringly