Có 1 kết quả:

tàn xún ㄊㄢˋ ㄒㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to inquire into
(2) to ask after