Có 1 kết quả:

tàn lù

1/1

tàn lù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dò đường, tìm đường

Từ điển Trung-Anh

to find a path