Có 1 kết quả:

tàn shēn zi

1/1

tàn shēn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bend forward
(2) to lean out