Có 1 kết quả:

tàn wèn

1/1

tàn wèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inquire into
(2) to ask after