Có 1 kết quả:

tàn léi

1/1

tàn léi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to detect mines
(2) mine detection