Có 1 kết quả:

tàn fēng

1/1

tàn fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make inquiries about sb or sth
(2) to fish for information

Một số bài thơ có sử dụng