Có 1 kết quả:

jiē xià lái

1/1

jiē xià lái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to accept
(2) to take
(3) next
(4) following