Có 1 kết quả:

jiē rén

1/1

jiē rén

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gặp gỡ ai, đón tiếp ai

Từ điển Trung-Anh

to meet a person

Một số bài thơ có sử dụng