Có 1 kết quả:

jiē zhù

1/1

jiē zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to catch (sth thrown etc)
(2) to receive (sth given)
(3) to accept