Có 1 kết quả:

jiē rù

1/1

jiē rù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to access
(2) access