Có 1 kết quả:

jiē dào

1/1

jiē dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to receive (letter etc)