Có 1 kết quả:

jiē lì

1/1

jiē lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

relay