Có 1 kết quả:

jiē lì bàng

1/1

jiē lì bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relay baton
(2) (fig.) responsibilities (passed over to one's successor)