Có 1 kết quả:

jiē lì sài

1/1

jiē lì sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relay race
(2) CL:場|场[chang3]