Có 1 kết quả:

jiē shòu

1/1

jiē shòu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếp nhận, đón nhận

Từ điển Trung-Anh

(1) to accept
(2) to receive