Có 1 kết quả:

jiē wěn

1/1

jiē wěn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hôn, thơm

Từ điển Trung-Anh

to kiss