Có 1 kết quả:

jiē dì

1/1

jiē dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) earth (electric connection)
(2) to earth

Một số bài thơ có sử dụng