Có 1 kết quả:

jiē wěi cí

1/1

jiē wěi cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

suffix (in Japanese and Korean grammar)