Có 1 kết quả:

jiē yìng

1/1

jiē yìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to provide support
(2) to come to the rescue