Có 1 kết quả:

jiē shǒu

1/1

jiē shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take over (duties etc)
(2) catcher (baseball etc)