Có 1 kết quả:

jiē zhǎng

1/1

jiē zhǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take over
(2) to take control