Có 1 kết quả:

jiē shōu qì líng mǐn dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

receiver sensitivity